indexloginHowTo

แจ้งปัญหา สอบถาม

  • สอบถาม แจ้งปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ (รายวิชา รายชื่อ รหัสเข้าใช้งาน) ติดต่องานพัฒนาหลักสูตร
  • สอบถาม แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ ติดต่อแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ